MENANG ING KUIS CERDAS TVRI, BEBUNGAH KANGGE AMBAL WARSANIPUN DUPLAY KAPING 28

Dinten Kemis Pon surya kaping 5 September 2019 sesarengan kalihan Ambal Warsanipun SMA N 2 Playen wakil LCC Basa Jawa tandhing ingkang mapan wonten ing Studio 1 TVRI Yogyakarta. Wanci jam 10 peserta LCC Basa Jawa inggih menika Nanda Elia Fatma (saking kelas XII IPS2), Galuh Wuryaningtyas (saking kelas XII IPS 1) saha Erlangga Bertrant Pasandharu (saking kelas XII IPS 3) kanthi pembimbing guru basa Jawa inggih menika Bapa Rendy Hendrajaya Suryono, S.Pd. kalihan Ibu Rahajeng Berlianingtyas,S.Pd. mlebet tetandhingan nglawan SMA N 2 Bantul lan SMA N 1 Wates. Miturut asil undian, SMA N 2 Playen mapan ing regu B. Babak ing LCC Basa Jawa utawi ugi kawastanan Kuis Cerdas kaperang dados 3 babak inggih menika wajib, uncalan, saha rebutan. Babak wajib wonten 3 pitakenan, pitakenan kaping sepisan bab andharan salah satunggaling ubarambe ing upacara adat ingkang bijinipun 100 menawi leres, pitakenan angka kalih bab unggah-ungguh basa lan pitakenan angka tiga bab pewayangan. Nalika babak wajib, SMA N 2 Playen kasil pikantuk biji 150. Babak salajengipun inggih babak uncalan ingkang bijinipun saben pitakenan 100. Nalika semanten SMA N 2 Playen pikantuk biji 1000, kasil mangsuli pitakenan kangge regunipun piyambak menapadene nalika uncalan saking grup sanesipun. Lan babak pungkasan inggih menika babak rebutan. Babak menika lumampah kanthi wekdal 90 detik lan regu B kasil pikantuk biji 150. Saben wakil ugi kawajibaken nampilaken yel-yel kangge paring greget dhateng regi ingkang majeng. Nalika dipungunggung bijinipun dening dewan yuri, regu A pikantuk biji 1000 , regu B 1300 ugi regu C 825. Ateges, regu B inggih SMA N 2 Playen kapilih dados juara 1 ing babak penyisihan menika lan majeng ing babak salajengipun ing tanggal 3 Oktober 2019. Kuis Cerdas menika badhe katayangaken tanggal 22 September 2019.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*