Wasis nembang, tampil ing Pekan Kebudayaan Nasional

Bakat saben siswa ing SMA N 2 Playen menika maneka warna wujudipun. Mboten namung kondhang ing prestasi olahraganipun, Duplay sebutan sekolah menika ugi sampun kathah ngasilaken siswa ingkang gadhah prestasi ing bidang seni budaya, mliginipun basa Jawa. Rachmawati Dyah Islami, siswa kelas X MIPA 3 kapilih dening guru pembimbing Bapak Rendy Hendrajaya Suryono, S.Pd. ugi Ibu Rahajeng Berlianingtyas, S.Pd. kangge amakili sekolah ndherek kegiyatan Jogja Litetary Festival 2019 kanthi sub kegiatan Workshop Sastra Jawa. Workshop menika katindakaken kangge kegiyatan pembinaan ugi pengembangan bahasa lan sastra Jawa ingkang dipunsengkuyung dening Kundha Kabudayan DIY. Saking dinten Jemuwah, 27 September 2019 dumugi Senen, 30 September 2019 siswa Duplay ingkang katimbalan Rachma menika ndherek kegiyatan ing Hotel Melia Purosani. 10 guru saha 50 pasarta saking SMA SMK seDIY ingkang dipundhapuk ing mrika nglampahi maneka warna acara ingkang gegayutan kalihan sastra Jawa. Mirsani pentas, damel geguritan, maos geguritan, sinau tembang, nyerat kaligrafi aksara Jawa, lsp. Rachmawati kapilih minangka pasarta terbaik miturut kadang panawung kridha workshop kasebut. Pasarta terbaik ingkang kapilih menika badhe unjuk gigi ing Istora Senayan tanggal 10-13 Oktober 2019. Sesarengan kalihan pasarta terbaik sanesipun Rachmawati kadhampingi panitya tumuju Jakarta kangge nampilaken satunggaling pementasan. Mboten namung tampil kemawon ananging ugi saged ningali pameran, penyanyi saha sastrawan kondhang Ibukota. Pekan Kebudayaan Nasional menika nampilaken sedaya kabudayan saking Indonesia. Ing rerantaman PKN menika wonten 10 kompetisi, 27 konferensi, 120 pertunjukan, 24 pameran, lan 3500 pasarta pawai saking 26 provinsi. Rachma ing adicara kasebut kajibah ing antawis 120 pertunjukan.


Duplay, Juara Stand Up Comedy lan Sesorah

Rikala sasi Oktober, tanggal 22 Oktober 2019 Kundha Kabudayan DIY ngawontenaken sayembara Kompetisi Bahasa dan Sastra. Salah satunggaling jinis sayembara inggih menika stand up comedy mawi basa Jawa. Muhammad Dzaky Fidel, siswa SMA N 2 Playen sareng kalihan duta saking sekolah sanesipun nampilaken bakat nglawak, bakat stand up piyambak-piyambak. Kanthi ngandharaken tema “wanita”, Dzaky siswa kelas X MIPA 3 menika mboyong juara harapan II. Kundha kabudayan paring bebungah Rp. 500.000,- saha piagam penghargaan kangge juwara kaping gangsal menika.

Nusul Dzaky, siswa sanesipun ing sasi November ugi dados penyaji terbaik ing tetandhingan sesorah ingkang ditindakaken dening Kundha Kabudayan Gunungkidul. Muhammad Boma Wikan Tyoso saha Atika Nuri Cahyanti kasil mboyong penyaji terbaik ing tetandhingan kasebut. Kanthi gunggung biji 269, Boma kasil pikantuk juwara 2 wondene Atika kanthi biji 262,4 kasil mboyong juwara 4 utawi harapan I. Bebungah awujud tropi/piala, piagam penghargaan, saha arta Rp. 800.000,- kangge juwara 2 lan Rp. 500.000,- kangge juara 4.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*