SMA N 2 PLAYEN NGADANI SOSIALISASI KANGGE KUNCARANING PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA

Setu Paing, 7 Maret 2020 SMA N 2 Playen minangka salah satunggaling sekolah budaya ngawontenaken sosialisasi pendidikan berbasis budaya kangge para siswa. Siswa ingkang ndherek nyengkuyung kegiyatan menika cacahipun wonten 50 tiyang saking kelas X menapadene kelas XI. Ing pangangkah, wakil siswa ingkang kapilih nyengkuyung kegiyatan menika saged nggethok tular kawruh bab pendidikan berbasis budaya tumrap kanca-kancanipun. Adicara menika kawiwitan wanci 08.00 enjing, kapurwakan ing upacara pambuka kapimpin dening Penanggungjawab kegiyatan inggih menika Ibu Tumisih, S.Pd.,M.Pd.

Ingkang rawuh minangka narasumber ing dinten Setu kasebut inggih menika Bapak Sulis Priyanto, S.Sn salah satunggaling budayawan Jawa ing tlatah Gunungkidul. Panjenenganipun paring kawruh kangge para siswa babagan wayang kulit purwa. Tuladha paraga wayang saha watakipun ugi kaandharaken supados para siswa saged nuladhani tumindak ingkang sae saha nyingkiri tumindak ingkang awon saking sipatipun paraga wayang kasebut.

Mboten namung narasumber ingkang rawuh, ananging kegiyatan ing dinten kasebut ugi wonten instruktur budaya ingkang paring kawruh bab budaya. Bapak Rendy Hendrajaya Suryono, S.Pd. ingkang kajibah nglantaraken materi babagan budaya Karawitan ngandharaken bab jinis karawitan, jinis gamelan, tuladha gamelan, caranipun nabuh, lan kapungkasi kanthi tetabuhan Lancaran Gugur Gunung ingkang dipunpraktikaken dening siswa. Sedaya siswa ingkang ndherek nyengkuyung kegiyatan kasebut nembang Gugur Gunung sesarengan kangge gayenging adicara.

Materi salajengipun dipunandharaken dening Ibu Ana Amin Lestari, S.Pd. minangka instruktur budaya tari. Instruktur tari ing dinten kasebut ngandharaken bab jinis tari, tuladha tari, ugi praktik kalihan siswa kadospundi gerakan-gerakan tari ingkang luwes. Para siswa ugi ningali video tuladha tari kreasi ingkang dados garapanipun Ibu Ana Amin Lestari, S.Pd.

Materi pungkasan ingkang kababar ing dinten kasebut inggih menika bab budaya musik ingkang kaandharaken dening Bapak Drs. Mukayat. Budaya musik ingkang kababar ing wekdal kasebut mligi ing musik campursari. Tuladha campursari, bedaning campursari tradisional saha modern sedaya kaandharaken kanthi gambling. Sesi kaping 4 menika kapungkasi kanthi nyekar campursari sesarengan. Kanthi panutuping adicara ingkang kapimpin dening pambyawara ing wekdal kasebut, kadang panitia pendidikan berbasis budaya gadhah ancas supados sedaya siswa tetep saged nguri-uri kabudayan mliginipun budaya Jawa kanthi sengkud ing sedaya perangan. Ancas sanesipun supados siswa trampil saha luwes nembang, ngrawit, nari, lsp.

One thought on “SMA N 2 PLAYEN NGADANI SOSIALISASI KANGGE KUNCARANING PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA

Tinggalkan Balasan